Znaczna większość wspólnot mieszkaniowych powstaje w nowych budynkach. Zdarza się jednak, że gmina posiada lokale we wspólnocie, a nawet, że zarządza tą wspólnotą. Czy gmina powinna zarządzać wspólnotami mieszkaniowymi?

Status prawny

W sytuacji, gdy wspólnotą mieszkaniową zarządza gmina, jest ona takim samym właścicielem, jak gdyby był nim ktoś inny. Gmina jednak nie powinna zarządzać wspólnotami.

Ustawy o własności lokali nie zabrania gminom zarządzania wspólnotami. Jednakże przepisy dotyczące samych gmin, w jej zadaniach nie wymieniają zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi. Na podstawie Ustawy o samorządzie gminnym zadaniami gminy jest podejmowanie działań w sprawach publicznych o znaczeniu lokalnym, zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, do których wlicza się m.in. dbanie o ład przestrzenny, ochronę środowiska, o stan dróg gminnych, mostów, wodociągów, cmentarzy gminnych, ochronę zdrowia itp. W zadaniach tych nie jest wymienione zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi.

Osoby prawne mogą zarządzać wspólnotami. Niekiedy jednak osoby te są ograniczone ze względu na obowiązujące przepisy lub statuty tych osób prawnych.

Zarządzanie przez gminę

Gmina będąc zarządcą wspólnoty mieszkaniowej pełni swoje funkcje najczęściej przy pomocy jednostek organizacyjnych, które nie posiadają osobowości prawnej. Do takich jednostek zalicza się między innymi: gminne jednostki budżetowe.

Znane są również sytuacje, gdy gmina tworzy spółkę prawa handlowego, spółkę komandytową, komandytowo-akcyjną, spółkę z o.o. lub akcyjną. Gminy mają możliwość również przystępować do takich spółek.

Powstałe w ten sposób spółki są odrębnymi podmiotami. Działalność tych spółek jest jednak ograniczona. Gmina tworząc spółkę prawa handlowego, bądź przystępując do takiej musi spełnić warunki określone w art. 10 ust. 1 Ustawy o gospodarce komunalnej.

Gmina członkiem zarządu wspólnoty

Ustawa z dnia 16 czerwca 2000 r., zmieniająca m.in. art. 20 ustawy o własności lokali głosi, iż osoba prawna nie może być członkiem zarządu – może nim być tylko i wyłącznie osoba fizyczna. Zakaz ten ogranicza zdolność prawną osoby prawnej do bycia członkiem zarządu wspólnoty mieszkaniowej.

Categories:

Tags:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *