Gminy nie są odpowiedzialne za drogi prywatne, prowadzące do danej nieruchomości. Nie mogą ingerować w oznakowanie takich dróg, ani o ich stan. Za to odpowiedzialni są ich właściciele.

Ruch na drodze wewnętrznej

Drogi wewnętrzne zasadniczo nie podlegają Prawie o ruchu drogowym. Aby na takiej drodze przestrzegano przepisów drogowych należy je oznaczyć znakami oznaczającymi strefę ruchu, bądź zamieszkania.

Odpowiedzialność cywilna

Za wyrządzoną szkodę lub krzywdę, która miała miejsce na drodze wewnętrznej, odpowiedzialność ponosi zarządca drogi.

Ruch drogowy na drogach w strefie zamieszkania i strefie ruchu

Zasady organizacji ruchu przedstawia Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. Za drogi w strefach zamieszkania lub ruchu odpowiedzialny jest wojewoda. Podmioty zarządzające tymi drogami odpowiadają za stosowanie odpowiednich znaków, sygnałów drogowych.

W przypadku tych dróg należy przygotować projekt organizacji ruchu, a podmiotem właściwym do jego sporządzenia jest zarządca drogi, tj. osoba fizyczna, osoba prawna, czy wspólnota mieszkaniowa.

Jeżeli drogi krzyżują się a każda z nich należy do innego zarządcy, za organizację ruchu odpowiada zarządca drogi o wyższej kategorii.

Zarządzający drogą jest zobligowany do wyznaczenia objazdu drogami różnej kategorii w sytuacji, gdy droga, za której organizację są odpowiedzialni jest zamknięta dla ruchu, bądź ruch ten jest znacznie ograniczony.

Projekt nieobowiązkowy – kiedy?

Projekt organizacji ruchu nie jest wymagany, gdy właściciel lub zarządca nie posiada dróg w strefie ruchu, czy zamieszkania. Działania podejmowane na tych drogach ma charakter cywilnoprawny. Oznacza to, że właściciela takiej drogi lub zarządcę nie można poddać kontroli sądowoadministracyjnej, co skutkuje tym, iż nie ma możliwości zaskarżyć go do sądu administracyjnego.

Dodatkowo gminy nie mogą utrzymywać dróg wewnętrznych, remontować ich
i pokrywać kosztów remontu, odpowiadać za oznakowanie, nawet w sytuacjach, gdy drogi te są drogami dojazdowymi do posesji niektórych mieszkańców gminy.

Categories:

Tags:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *